muyangyuliang

零雨其蒙蒙:

【今君去人寰,余亦不知处。且着君衣覆己目,霜华加身貌似汝,晓君奈何处。序临安宁,岁次如斯。晓天,晓地,晓星尘。 ——lofter伯溟君《晓君书》】